top of page

תקנון

 • השתתפות בשיעורים בקפה פילאטיס, מותנים במילוי הצהרת בריאות וחתימה על תקנון זה על ידי המתאמן ועל ידיו בלבד קודם לתחילת השיעור. תצהיר הבריאות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. חזקה על אדם שמילא תצהיר בריאות, כי הצהיר אמת ואין הנהלת

 • קפה פילאטיס אחראית לאימות תצהירו.

 • השיבוץ לשיעורים ייעשה בתיאום מראש באחריות המתאמן בלבד . הנהלת קפה פילאטיס שומרת לעצמה את הזכות לבטל שיעור עם מתאמן בודד. המתאמן הבודד רשאי לקיים את השיעור בתוספת תשלום/השלמה לשיעור פרטי.

 • השיבוץ לרמות ייעשה ע"פ שיקול דעת הצוות המקצועי בלבד.

 • ניתן לבטל שיעור קבוצתי בהודעה שתינתן 12 שעות מראש ושיעור פרטי בהודעה שתינתן עד 24 שעות מראש.

 • שיעור שלא יבוטל כאמור יחויב במלוא שוויו: ניתן להשאיר הודעה במשיבון, הודעת וואטסאפ וכן בכתובת הדוא"ל של קפה פילאטיס. כמו כן, לבטל עצמאית דרך האפליקציה.

 • שריון שיעורים עתידיים יתאפשר לבעלי מנויים/כרטיסיות בלבד.

 • לקוח אשר יבקש לבטל מנוי שרכש מכל סוג שהוא בהודעה של 30 יום מראש. ב 30 יום הללו ניתן יהיה להמשיך לנצל את המנוי לפי סוגו. ניתן להקפיא את המנוי בהודעה מראש לתקופה של 14 יום סה"כ שנתי מצטבר .

 • ניתן לבצע הקפאת מנוי בזמן 30 יום התראה מראש (ביטול מנוי) ,אך כל הקפאה שתתבצע בזמן זה, תתווסף לתאריך סיום המנוי .

 • לקוח אשר יבקש לבטל כרטיסיה שרכש מכל סוג שהוא ואשר נוצלה על ידו באופן חלקי, יחויב בגין כל שיעור שניצל בגובה דמי "שיעור בודד", כשוויו ביום הביטול ולרבות דמי ביטול בסך 100 ₪ או בגובה 5% משווי הכרטיסייה, לפי הנמוך, בכפוף לכל דין.

 • ניתן יהיה לשנות את כמות הכניסות במנוי בראשון לחודש העוקב. כך שהמנוי החדש יחל בתחילת החודש הבא מרגע קבלת ההודעה.

 • אין לחלוק כרטיסיות של שיעורים פרטיים /דואטים עם בני משפחה ו/או בני-זוג.

 • תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

 • רכישת כרטיסייה משותפת תתאפשר ע"י אמצעי תשלום אחד בלבד.

 • הנהלת קפה פילאטיס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירים ואת התקנון מעת לעת.

 • הנהלת קפה פילאטיס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מערכת השעות מעת לעת.

 • הנהלת קפה פילאטיס לא מתחייבת להודיע על החלפת מדריכים במיוחד כשמדובר במקרה חירום/החלפה המתרחשת בטווח זמן הקצר מ24 שעות לפני תחילת השיעור.

 • החלפות אשר ידועות מראש יהיו תלויות בגלוי בלוח המודעות ויעודכנו מראש במערכת ההרשמה.

 • הנהלת קפה פילאטיס אינה אחראית על חפציהם האישיים של המתאמנים

 • . יש להגיע לאימון בזמן, כניסת מאחרים מעבר ל-10 דק לא תתאפשר ובבגדים נקיים המאפשרים טווח תנועה חופשי ובשיער אסוף.

 • לאימון פילאטיס אין להגיע עם תכשיטים או ביגוד עם רוכסנים או אבזמים אשר עלולים לקרוע את ריפוד הסטודיו.

 • האימון הוא עם גרביים המתאימות לשיעור (גרביים מונעות החלקה.)

 • על כל התלמידים לכבד את כללי ההתנהגות בסטודיו עפ"י בקשת הצוות האדמיניסטרטיבי והמקצועי.

 • ספקת המוצר (פתיחת כרטיסייה במערכת) עד 7 ימים עסקים.

 • הסטודיו נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. הסטודיו מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

 • הסטודיו אינו נושא אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש בשירותי הפילאטיס ו/או במתקני הסטודיו. כל המידע המוצג באתר או במסמכים אחרים הינו למטרות מידע כללי ואינו מהווה המלצה או ייעוץ מקצועי. השימוש בשירותים ובמתקנים מתבצע על אחריות המשתמש בלבד והסטודיו אינו נושא אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש רעוע או שימוש לא נכון.

 • תלמיד אשר לא יכבד את קוד ההתנהגות בסטודיו, יורחק מהשיעור לאלתר וקפה פילאטיס רשאית לנקוט כלפי אותו מתאמן בכפוף לכל דין. נפש בריאה בגוף בריא!

bottom of page